WU Green

โครงการสีเขียว บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.2561-2580) ของมหาวิทยาลัยฯ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข และเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก หรือ UI GreenMetric World University Ranking

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์บรรลุผลสำเร็จและสอดคล้องตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่วางไว้ บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการรณรงค์ ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความร่วมแรงร่วมใจในการทำให้สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย มีชีวิตชีวา ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของบุคลากรในหน่วยงาน จึงได้กำหนดกรอบนโยบายในการดำเนินงานดังนี้

 1. รณรงค์และสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานมีความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค้า การเสริมสร้างจิตสำนัก การใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 2. ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้น่าอยู่ มีกิจกรรมในการดูแลพื้นที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีพื้นที่สีเขียวและเอื้อต่อการทำงาน
 3. กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการขยะ การแยกประเภทและจัดการวัสดุเหลือใช้ ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหรือสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

1.Setting and Infrastructure
2. Energy and Climate Change
3.Waste
4.Water
5.Transportation
6.Education and Research

Progress
Progress 50%
1.1 ขนาดพื้นที่ตั้งอาคารของหน่วยงาน
บัณฑิตวิทยาลัย  ตั้งอยู่ที่ อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
1.2 ขนาดพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณ
1.3 จำนวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน
บัณฑิตวิทยาลัย มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด  คน แบ่งเป็น
   • บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 3 คน
   • บุคลากรสายปฏิบัติการและสนับสนุนจำนวน 7 คน
2.1 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน
2.2 การผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในหน่วยงาน
   • ไม่มี
2.3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
2.4 โครงการหรือกิจกรรม การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2.5 นโยบายอนุรักษ์การใช้พลังงาน

   • เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 9.00 น. ปิดเวลา 16.00 น.
   • ปิดไฟปิดเครื่องปรับอากาศ (โซนทำงาน) ตอนพักเที่ยง เวลา 12.00 – 13.00 น.
   • ปรับเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
   • ปิดไฟในตอนเที่ยงหรือเมื่อไม่มีคนอยู่ห้อง
   • ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เวลาตอนเที่ยงหรือไม่ใช้งาน

3.1 นโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในหน่วยงาน

   • การใช้ระบบ E-Office ในการส่งเอกสารต่าง ๆ เพื่อลดการใช้กระดาษ
   • การใช้ระบบ E – Car ในการจองรถรับส่ง เพื่อลดการใช้เอกสาร
   • การใช้กระดาษ Reuse ในการทำงาน เช่น การถ่ายเอกสาร

3.2 โครงการรณงค์การรีไซเคิลขยะ

   • การคัดแยกขยะ

3.3 การจัดการขยะมีพิษ

-ไม่มี

3.4 การจัดการขยะอินทรีย์

-ไม่มี

3.5 การบำบัดขยะอนินทรีย์

-ไม่มี

3.6 การจัดการน้ำเสีย

-ไม่มี

ข้อมูลการใช้งานน้ำ

4.1 โครงการหรือกิจกรรมการอนุรักษ์/การลดการใช้น้ำในหน่วยงาน
4.2 การดำเนินโครงการรีไซเคิลน้ำ
4.3 การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่มีประสิทธิภาพ
4.4 นโยบายอนุรักษ์การใช้น้ำของหน่วยงาน
5.1 จำนวนเฉลี่ยรถจักรยานที่ใช้งานภายในหน่วยงาน
     • จำนวนจักยานที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของบุคลากร จำนวน 1 คัน
5.2 ความคิดริเริ่มระบบการขนส่งเกี่ยวกับ การกำจัด หรือลดยานพาหนะส่วนตัวในมหาวิทยาลัย
     • มีการรณรงค์ให้ใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย
5.3 นโยบายการใช้ทางเท้าและการใช้รถจักรยาน
     • กระตุ้นให้มีการเดินเท้า หรือการใช้จักยานในการเดินทางไปติดต่อหน่วยงานหรือเดินทางไปสอนแทนการใช้รถยนต์
6.1 รายวิชาทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
-ไม่มี-
6.2 จำนวนทุนวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
-ไม่มี-
6.3 จำนวนทุนวิจัยทั้งหมด
-ไม่มี-
6.4 จำนวนผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวกับ เรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
-ไม่มี-
6.5 จำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เช่น การประชุม นิทรรศการ การดูงาน จัดสัมมนา กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงาน
-ไม่มี-
6.6 จำนวนชมรมหรือองค์กรนิสิตที่ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
-ไม่มี-