Regulations

กฎระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

1มาตรฐานการอุดมศึกษา
2ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
3ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545
4หลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548
5แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2548
6แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
7เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
8หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549
9แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550
10หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
11หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
12กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
13หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
14หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553
15มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2554
16มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
17มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2555
18มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบำบัด พ.ศ. 2556
19เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
20แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
21แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
22การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560

ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา

1แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนิการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548
2แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
3หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
4แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศและเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นแนวปฏิบัติสำคัญ

ประกาศ / แนวปฏิบัติอื่นๆ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง