แบ่งพื้นที่ผู้รับผิดชอบ 5ส หน่วยงาน

 

กลุ่ม

รายชื่อ

ข้อมาตรฐาน

พื้นที่รับผิดชอบ

1

นางอมรรัตน์  แก้วคำ

รศ.ดร.พงษ์พิชิต  จันทร์นุ้ย

นางสาวสุพรรษา  แก้วใจจง

นางสาวสรวีย์   จันทร์แก้ว

มาตรฐานข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 7

ห้องคณบดี

ห้องเก็บของ

2

ดร.สมฤทัย  บัวแย้ม

ผศ.ดร.อภิรักษ์  พยัคฆา

นางสาววชิราภรณ์  เภรีกุล

นายโกสินธุ์ ศิริรักษ์

มาตรฐานข้อที่ 8 ถึงข้อที่ 13

ห้องสำนักงาน

ห้องประชุม AD 3411

3

นางสาวสุจินดา  ย่องจีน

อาจารย์วาลุกา  เอมเอก

นางสาวณิรมล  บุญแสง

นางโอปอล์  นิลอาสน์

มาตรฐานข้อที่ 14 ถึงข้อที่ 19

ห้องเตรียมอาหาร

ห้องอาจารย์