Home / Structure

Structure

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อปลุกจิตสำนักและปลูกฝังทัศนคติที่ดีในความมีระเบียบวิจัยของพนักงาน
  2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและเสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม
  3. เพื่อให้กิจกรรม 5ส เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
  4. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

เป้าหมาย

  1. ทุกพื้นที่ของหน่วยงาน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงานสะดวกต่อการใช้งาน มีความสะอาดถูกสุขลักษณ์และมีความปลอดภัยในการทำงาน
  2. พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอและจริงจัง
  3. พนักงานปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจ ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่ดี และสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ

เป้าหมายคะแนนการตรวจ 5ส ประจำปี 2562
ครั้งที่ 1 ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 4.50
ครั้งที่ 2 ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 4.80

ะแนนประเมินตนเอง (self audit)

แผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส

พื้นที่บัณฑิตวิทยาลัยและการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

คู่มือ 5ส ปีงบประมาณ 2562

มาตรฐานกลาง 5ส 2562

มาตรฐานห้องทำงานอาจารย์ 2562

มาตรฐานหน่วยงานกลาง 5ส 2562