Structure

5S Green
College of Graduate Studies

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อปลุกจิตสำนักและปลูกฝังทัศนคติที่ดีในความมีระเบียบวิจัยของพนักงาน
  2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและเสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม
  3. เพื่อให้กิจกรรม 5ส เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
  4. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

เป้าหมาย

  1. ทุกพื้นที่ของหน่วยงาน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงานสะดวกต่อการใช้งาน มีความสะอาดถูกสุขลักษณ์และมีความปลอดภัยในการทำงาน
  2. พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอและจริงจัง
  3. พนักงานปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจ ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่ดี และสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ

คะแนน 5ส ประจำปี 2562
ได้รับการประเมินมาตรฐานระดับ “ดีเยี่ยม”

เป้าหมายคะแนนการตรวจ 5ส ประจำปี 2563
ครั้งที่ 1 ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 4.80
ครั้งที่ 2 ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 5.00

ะแนนประเมินตนเอง (self audit)
(ประจำปี 2563 รอดำเนินการ)

แผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส

พื้นที่บัณฑิตวิทยาลัยและการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

มาตรฐานกลาง 5ส Green
(ฉบับรับรอง 11 กุมภาพันธ์ 2563 จากมติการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563)

มาตรฐาน 5ส Green – ห้องทำงานอาจารย์ 2563