SCImago Ranking 2019

SCImago Institutions Ranking จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยพิจาณาผลงานตีพิมพ์ พบว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีอันดับที่ดีขึ้นจากปีที่แล้ว โดยในปี 2019 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่อันดับที่ 696 ของโลก อันดับที่ 255 ของเอเชีย และ อันดับที่ 7 ของประเทศไทย