เป้าหมาย/แผน

เป้าหมายโครงการ 5ส ประจำปีงบประมาณ 2564

  1. ไม่เกิดอุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน 100%
  2. ความพึงพอใจของบุคลากรหน่วยงานบวล. ที่มีต่อสภาพแวดล้อมร้อยละ 90
  3. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2 ครั้ง/ปี
  4. มีการประเมินตนเอง (Self-Audit) 2 ครั้ง/ปี
  5. ได้คะแนนประเมิน  5 คะแนนเต็ม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และปลอดภัย
  2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
  3. เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม 5ส เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
  4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและเสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม
  5. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร